logo

veiligheids-, management en milieucertificering

 • Voor een schone toekomst

  Voor een schone toekomst certificeer bij NCK B.V.
  Recycling is een belangrijke stap in de richting van een beter milieu.

 • Geen huis te hoog

  Geen huis te hoog met NCK B.V.
  Veilig werken op hoogte heeft een gedegen certificatietraject nodig.

 • meerdere wegen

  Er zijn meerdere wegen naar NCK B.V. voor uw certificering.
  BTR is noodzakelijk voor het veilig werken bij infrastructuur op en om het spoor.

 • IJzer moet je smeden met NCK B.V.

  IJzer moet je smeden met NCK B.V.
  Gecertificeerd zijn voor VCA en ISO 9001 geeft inzicht in de veiligheid binnen uw bedrijf en het managementsysteem.

 • Top4

  Met NCK B.V. slaat u de spijker veilig op zijn kop.
  Certificeren van de normen met een certificerende instelling of bureau voor veiligheid, management en milieu.

Klachtenprocedure

Alle klachten die betrekking hebben op door NCK B.V. verrichte handelingen, worden voorgelegd aan de directeur van NCK B.V., middels indiening van een schriftelijk geformuleerde klacht. Mondelinge klachten worden door medewerkers van NCK B.V. schriftelijk vastgelegd.

Deze schriftelijke klachten worden door de directeur beoordeeld op basis van vastgelegde procedures binnen NCK B.V. (handboek, systeemprocedures) en de algemeen aanvaarde goede gebruiken. Indien een klacht gegrond wordt verklaard, neemt de directeur corrigerende maatregelen.

Beroepsprocedure

Tegen door NCK B.V. genomen beslissingen tijdens het certificatietraject kan beroep aangetekend worden door het indienen van een schriftelijk beargumenteerd bezwaarschrift. Dit bezwaarschrift moet binnen 30 dagen na dagtekening van de beslissing bij de directeur van NCK B.V. worden ingediend.

Vanzelfsprekend zal in eerste instantie geprobeerd worden om eventuele meningsverschillen in goed onderling overleg op te lossen.

Mocht dit toch niet lukken, dan worden de overblijvende meningsverschillen over door NCK B.V. genomen beslissingen, voorgelegd aan een enkele arbiter. Dit is een arbiter die zowel voor de onderneming als voor NCK B.V. acceptabel is. De onderneming kan hiertoe een door NCK B.V. voorgestelde arbiter wraken.

De arbiter:

• mag geen direct of indirect belang bij de beslissing hebben

• moet deskundig zijn op het gebied waarop het beroep

betrekking heeft;

• moet daarom een opleiding op minimaal HBO-niveau gevolgd

hebben en minimaal 5 jaar werkervaring op voor het beroep

relevant(e) werkterrein(en);

• moet juridische kennis bezitten op het gebied van contracten

en kennis van de procedures van NCK B.V. of zich op deze

gebieden door iemand laten ondersteunen.

De plaats van arbitrage is gelegen in Nederland. De procedure zal gevoerd worden in de Nederlandse taal. De arbiter beslist naar de regelen des rechts binnen 3 maanden na ontvangst van het bezwaarschrift. In afwachting van de uitspraak omtrent een bezwaarschrift tegen schorsing/ intrekking van een certificaat wordt de schorsing/intrekking uitgesteld tot de datum van de uitspraak.

Klachten over een gecertificeerde onderneming

Alle klachten, zowel interne als externe worden door de onderneming geregistreerd en afgehandeld volgens schriftelijke procedures. Dit geldt ook voor klachten van derden. Indien de klacht gegrond wordt bevonden dient de onderneming op passende wijze genoegdoening te verschaffen aan de indiener van de klacht en maatregelen te treffen om herhaling van de klacht te voorkomen. De maatregelen en klachten moeten worden geregistreerd.

Wanneer klachten verband houdende met het onderwerp van certificatie, waarvoor NCK B.V. een certificaat aan onderneming heeft verstrekt, door derden bij NCK B.V. worden gemeld, heeft NCK B.V. het recht om klachten op basis van ongelijk te (doen) onderzoeken ter bescherming van de door NCK B.V. verleende rechten.

Wanneer uit het onderzoek van klachten blijkt dat deze terug te voeren zijn op het onderwerp waarvoor NCK B.V. een certificaat aan onderneming heeft verstrekt, zal NCK B.V. terstond corrigerende maatregelen en aanpassing van het systeem van de onderneming eisen. De corrigerende maatregelen zullen binnen de aangegeven termijn worden geverifieerd door NCK B.V.

 • Wilt u een klacht indienen.
 • Wilt u beroep aantekenen tegen een beslissing van NCK B.V.
 • Wilt u een klacht indienen tegen een door NCK B.V. gecertificeerde onderneming.

Download hier ons klachtenformulier, vul deze in en mail het ingevulde formulier naar het mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  .

aanvragen-offerte