logo

veiligheids-, management en milieucertificering

 • Top4

  Met NCK B.V. slaat u de spijker veilig op zijn kop.
  Certificeren van de normen met een certificerende instelling of bureau voor veiligheid, management en milieu.

 • Voor een schone toekomst

  Voor een schone toekomst certificeer bij NCK B.V.
  Recycling is een belangrijke stap in de richting van een beter milieu.

 • meerdere wegen

  Er zijn meerdere wegen naar NCK B.V. voor uw certificering.
  BTR is noodzakelijk voor het veilig werken bij infrastructuur op en om het spoor.

 • IJzer moet je smeden met NCK B.V.

  IJzer moet je smeden met NCK B.V.
  Gecertificeerd zijn voor VCA en ISO 9001 geeft inzicht in de veiligheid binnen uw bedrijf en het managementsysteem.

 • Geen huis te hoog

  Geen huis te hoog met NCK B.V.
  Veilig werken op hoogte heeft een gedegen certificatietraject nodig.

Wat is de BRL-SIKB 11000
Dit certificatieschema bevat alle relevante eisen die de grondslag vormen voor de afgifte en instandhouding van een procescertificaat voor Ontwerp, Realisatie, Beheer en onderhoud van het ondergrondse deel van bodemenergiesystemen (<500m diepte).
De SIKB 11000 kent de volgende deelgebieden voor het ondergrondse deel van de installatie, verdeeld over open en gesloten systemen:
1a. Ontwerp van open systemen
1b. Ontwerp van gesloten systemen
2a. Detail engineering van open systemen
2b. Detail engineering van gesloten systemen
3a. Realisatie van open systemen
3b. Realisatie van gesloten systemen
4a. Beheer en onderhoud van open systemen
4b. Beheer en onderhoud van gesloten systemen
Voor het mechanisch boren is een aparte certificering (SIKB 2100) verplicht
 
Wilt u een offerte voor BRL-SIKB 11000 certificering aanvragen?
 
Waarom BRL-SIKB 11000?
De BRL-SIKB 11000 vormt de inhoudelijke basis voor een door de overheid af te geven erkenning. Deze erkenningsregeling houdt in dat, vanaf 1 oktober 2014, over het algemeen de daarvoor erkende organisaties de ondergrondse werkzaamheden bij gesloten en open bodemenergie systemen in Nederland mogen uitvoeren. De erkenningen worden verstrekt door Bodem+ , een taakgroep van Agentschap NL. (Bodem+)
In het (Besluit bodemkwaliteit) is opgenomen dat het certificaat BRL 11000 verplicht is voor het verkrijgen van een erkenning. In de Regeling bodemkwaliteit zijn het ‘ontwerpen, realiseren, beheren en onderhouden ondergrondse deel bodemenergiesystemen’ gedefinieerd als een van de werkzaamheden waarop de erkenningverplichting van toepassing is.
Nederlands Certificatie Kantoor B.V. is een door SIKB erkende certificerende instantie voor het certificeren van BRL-SIKB 11000 en protocol BRL-SIKB 11001
 
Wilt u een offerte voor BRL-SIKB 11000 certificering aanvragen?
 
Nederlands Certificatie Kantoor B.V. verzorgt ook de volgende BRL certificeringen:
BRL-SIKB 2100 Mechanische boringen
BRL-SIKB 7000 Uitvoering van (water)bodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem
BRL-SIKB 12000 Tijdelijke grondwaterbemaling