logo

veiligheids-, management en milieucertificering

 • Geen huis te hoog

  Geen huis te hoog met NCK B.V.
  Veilig werken op hoogte heeft een gedegen certificatietraject nodig.

 • Top4

  Met NCK B.V. slaat u de spijker veilig op zijn kop.
  Certificeren van de normen met een certificerende instelling of bureau voor veiligheid, management en milieu.

 • Voor een schone toekomst

  Voor een schone toekomst certificeer bij NCK B.V.
  Recycling is een belangrijke stap in de richting van een beter milieu.

 • meerdere wegen

  Er zijn meerdere wegen naar NCK B.V. voor uw certificering.
  BTR is noodzakelijk voor het veilig werken bij infrastructuur op en om het spoor.

 • IJzer moet je smeden met NCK B.V.

  IJzer moet je smeden met NCK B.V.
  Gecertificeerd zijn voor VCA en ISO 9001 geeft inzicht in de veiligheid binnen uw bedrijf en het managementsysteem.

Wat is de BRL-SIKB 7000
BRL SIKB 7000 beschrijft de werkwijze bij de uitvoering van (water)bodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem conform de Wbb, de Wtw als de Wm. Wanneer sprake is ‘saneren’ of een ‘ingreep’ wordt bepaald door de regelgeving. Het certificaat toont aan dat de aannemer de preventie van fouten bij de uitvoering van bovengenoemde werkzaamheden op de juiste manier heeft georganiseerd.
 
Het toepassingsgebied van de BRL-SIKB 7000 is in vier activiteiten onderverdeeld:
 • uitvoering van landbodemsaneringen met conventionele methoden (protocol 7001)
 • uitvoering van landbodemsaneringen met in-situ methoden (protocol 7002)
 • uitvoering van ingrepen in de waterbodem en waterbodemsaneringen (protocol 7003)
 • tijdelijk uitplaatsen van grond zoals omschreven in BUS (protocol 7004)
 
Wilt u een offerte voor BRL-SIKB 7000 certificering aanvragen?
 
Waarom BRL-SIKB 7000?
Binnen het Besluit Bodemkwaliteit is vastgelegd dat (water-)bodemsaneringsactiviteiten alleen uitgevoerd mogen worden door een organisatie die BRL SIKB 7000 gecertificeerd en erkent is. wanneer een sanering door een niet gecertificeerd en/of erkend bedrijf is uitgevoerd, zal het resultaat van de sanering niet door het bevoegd gezag worden geaccepteerd.
 
ISO9001 en VCA
Binnen de BRL-SIKB 7000 worden eisen gesteld aan uw kwaliteitssysteem. Een gedocumenteerd en functionerend kwaliteitssysteem (met een relevante scope) moet opgezet zijn en voldoen aan de ISO 9001. Ook moet de veiligheid van de medewerkers zijn geborgd door middel van een VCA systeem (met een relevante scope).
 
Protocol 7001 en 7004
Als uw organisatie gecertificeerd is voor protocol 7001, wordt de organisatie geacht tevens te voldoen aan de eisen van protocol 7004. Er is dan ook geen aparte beoordeling nodig op de eisen van protocol 7004, in combinatie met protocol 7001, om protocol deze op het certificaat te vermelden. Wel is er een aparte beoordeling nodig voor personen die binnen de organisatie wel werkzaamheden conform protocol 7004 uitvoeren maar geen werkzaamheden conform protocol 7001.
 
Accreditatie
Nederlands Certificatie Kantoor B.V. is BRL-SIKB 7000 geaccrediteerd voor het protocollen:
 • BRL-SIKB 7001: uitvoering van landbodemsanering met conventionele methoden
 • BRL-SIKB 7002: uitvoering van landbodemsaneringen met in-situ methoden
 • BRL-SIKB 7003: uitvoering van waterbodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem
 • BRL-SIKB 7004: tijdelijk uitplaatsen van grond
  
Wilt u een offerte voor BRL-SIKB 7000 certificering aanvragen?
 
Nederlands Certificatie Kantoor B.V. verzorgt ook de volgende BRL certificeringen:
BRL-SIKB 2100 Mechanische boringen
BRL-SIKB 11000 Ondergronds deel Installaties bodemenergie
BRL-SIKB 12000 Tijdelijke grondwaterbemaling