logo

veiligheids-, management en milieucertificering

 • IJzer moet je smeden met NCK B.V.

  IJzer moet je smeden met NCK B.V.
  Gecertificeerd zijn voor VCA en ISO 9001 geeft inzicht in de veiligheid binnen uw bedrijf en het managementsysteem.

 • Voor een schone toekomst

  Voor een schone toekomst certificeer bij NCK B.V.
  Recycling is een belangrijke stap in de richting van een beter milieu.

 • Top4

  Met NCK B.V. slaat u de spijker veilig op zijn kop.
  Certificeren van de normen met een certificerende instelling of bureau voor veiligheid, management en milieu.

 • meerdere wegen

  Er zijn meerdere wegen naar NCK B.V. voor uw certificering.
  BTR is noodzakelijk voor het veilig werken bij infrastructuur op en om het spoor.

 • Geen huis te hoog

  Geen huis te hoog met NCK B.V.
  Veilig werken op hoogte heeft een gedegen certificatietraject nodig.

Wat is de CO2-Prestatieladder?

De CO2-Prestatieladder is een instrument dat bedrijven helpt bij het reduceren van hun CO2-uitstoot. Bedrijven worden gestimuleerd CO2 te reduceren doordat een hogere trede op de ladder een fictieve korting (gunningvoordeel) oplevert in het aanbestedingsproces van opdrachtgevers. Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten kan nog veel winst worden behaald in energiebesparing, het efficiënt gebruik van materialen en duurzame energie. De CO2-Prestatieladder is daarvoor het aangewezen instrument. Dagelijks bewijst de CO2-Prestatieladder zijn waarde voor steeds meer sectoren in het bedrijfsleven.

Versie 3.0 CO2-Prestatieladder

Het Handboek CO2-Prestatieladder 3.0 is sinds 10 juni 2015 van kracht. Bedrijven kunnen zich vanaf deze datum laten certificeren (initiële ladderbeoordeling) op basis van de CO2-Prestatieladder versie 3.0. Per 1 juni 2016 is het niet meer mogelijk om audits uit te laten voeren tegen de versie 2.2.

 
Wilt u een offerte voor CO2-Prestatieladder certificering aanvragen?

 

Wat maakt de ladder anders?

De CO2-Prestatieladder werkt niet met regelgeving voor productiemethoden of productvoorschriften, maar schept ruimte voor creativiteit en vernieuwing van bedrijfsvoering en product.

- De ladder is een initiatief uit de markt en vraagt geen subsidie of overheidsinzet;
- De ladder stimuleert ambitie, creativiteit, innovatie en eigen initiatief;
- CO2-bewuste bedrijfsvoering loopt integraal mee in projecten;
- Het instrument heeft impact op zowel opdrachtgevers als de markt;
- Het instrument bevordert samenwerking in de keten en in de sector;
 

Waarom is de ladder een succes?

De ambitie is dat bedrijven die zich laten certificeren volgens de CO2-Prestatieladder dit zullen ervaren als een investering die zich onmiddellijk terugverdient in termen van lagere energiekosten, materiaalbesparing en innovatiewinst.

- De ladder combineert CO2-reductie met economisch voordeel bij aanbestedingen;
- De concrete besparingen op energie (1 tot 4% per jaar);
- De ladder versterkt het imago als duurzame leverancier en duurzame werkgever;
- Meer toegevoegde waarde van uw leveranciers door duurzaam in te kopen;
- Producten en diensten worden verbeterd door innovatie.

 

Hoe werkt de CO2-Prestatieladder?

De ladder geeft inzicht in de mate waarin een bedrijf actief werk maakt van CO2-reductie. De CO2-Prestatieladder kent vijf treden of vijf niveaus, opklimmend van 1 naar 5. Hoe hoger de trede waarop een bedrijf gecertificeerd is, hoe volwassener het bedrijf in CO2-management, hoe groter het voordeel bij een aanbesteding van een project.

Vijf niveaus

Bedrijven moeten aan betreffende eisen voldoen per gewenst certificatie niveau:

Niveau 1
Het bedrijf heeft haar energiestromen kwalitatief in kaart gebracht. Het bedrijf kent potentiële opties voor energiebesparing en duurzame energie. Het bedrijf communiceert intern en extern op ad hoc basis over haar beleid m.b.t.
energiebesparing en duurzame energie. Het bedrijf is op de hoogte van sector- en keteninitiatieven op het gebied van CO2-reductie.

Niveau 2
Het bedrijf heeft haar energiestromen kwantitatief in kaart gebracht. Het bedrijf heeft een kwalitatieve doelstelling geformuleerd op het gebied van energiebesparing en duurzame energie. Het bedrijf communiceert intern structureel over haar energiebeleid en reductiedoelstellingen. Het bedrijf neemt passief deel aan tenminste één sector- en keteninitiatief op het gebied van CO2-reductie.

Niveau 3
Het bedrijf beschikt over een actueel CO2-emissie-inventaris voor haar eigen CO2- uitstoot (scope 1 en 2) dat volgens de ISO standaard is opgesteld en eventueel door een onafhankelijke instelling is geverifieerd. Het bedrijf beschikt over kwantitatieve doelstellingen voor haar eigen (scope 1 en 2) CO2-uitstoot. Het bedrijf communiceert structureel intern en extern over haar CO2-footprint en kwantitatieve reductiedoelstellingen. Het bedrijf neemt actief deel aan tenminste één sector- en keteninitiatief op het gebied van CO2-reductie.

Niveau 4
De ketenemissies (scope 3) zijn op hoofdlijnen in kaart gebracht en voor twee relevante ketens zijn ketenanalyses uitgevoerd. Het bedrijf beschikt over kwantitatieve doelstellingen voor haar ketenemissies (scope 3). Het bedrijf
onderhoudt een dialoog met belanghebbenden. Het bedrijf kan aantonen dat zij initiatiefnemer is van een sector- en keteninitiatief op het gebied van CO2-reductie.

Niveau 5
Het bedrijf beschikt over een CO2-emissie-inventaris van haar A-leveranciers. Het bedrijf toont aan dat de geformuleerde doelstellingen op niveau 3 en 4 worden gerealiseerd. Het bedrijf committeert zich publiekelijk aan een CO2-
reductieprogramma van overheid of maatschappelijke organisatie. Het bedrijf kan aantonen dat het een relevante bijdrage levert aan een innovatief CO2-reductieprogramma.

Vier invalhoeken

Bij het beoordelen van de CO2-prestatie wordt per niveau beoordeeld hoe het bedrijf scoort. Daarbij wordt steeds vanuit vier invalshoeken gekeken, namelijk: inzicht, reductie ambitie, transparantie en samenwerking.

Code Invalshoek

Code   Invalshoek
A         Inzicht ( in de eigen CO2-uitstoot )
B         CO2-reductie ( de ambitie van het bedrijf en de maatregelen die het bedrijf neemt )
C         Transparantie ( hoe communiceert men daarover intern en extern )
D         Samenwerking en innovatie

Op basis van de totaalbeoordeling wordt het bedrijf gecertificeerd voor een bepaalde trede op de ladder. Deze certificering gebeurt op basis van het certificeringschema van de CO2-Prestatieladder.

Managementsysteem

De CO2-Prestatieladder vereist dat het bedrijf een gestructureerd proces inricht dat tot voortdurende verbetering leidt. Een vergelijkbaar verbeterproces zien we bijvoorbeeld ook
in de ISO 9001 (kwaliteitsmanagement), met behulp van de Plan-Do-Check-Act cyclus (zie afbeelding).

plan do check

De laddersystematiek maakt gebruik van algemeen geldende normen zoals ISO 50001 voor Energiemanagement en ISO 14064-1 voor het vaststellen en documenteren van de CO2-emissie-inventaris. De SKAO en de CO2-Prestatieladder zijn in 2012 geaccepteerd door de Raad van Accreditatie (RvA) onder de ISO 17021 voor managementsystemen.

Het CO2-bewust certificaat

Elk bedrijf inventariseert zijn eigen CO2-prestaties aan de hand van de vijf niveaus in het certificeringschema en de auditchecklijsten. Vervolgens beoordeelt een certificerende instelling (CI) het bedrijf op basis van door het bedrijf aangereikte informatie zoals technische rapporten, beleidsrapporten, verslagen, jaarverslagen e.d. De CI toetst de bedrijfsinventarisatie en stelt het bereikte niveau c.q. de laddertrede vast en reikt het overeenkomstige CO2-bewust Certificaat uit.
Het CO2-bewust Certificaat is drie jaar geldig waarbij er elk jaar een ladderbeoordeling plaats vindt.

 

Wilt u een offerte voor CO2-Prestatieladder certificering aanvragen?